REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „PRIMUL VIZITATOR” 10 mai 2019 – 05 iunie 2019

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul prezentei campanii „PRIMUL VIZITATOR” (denumita în continuare „Campania”) este IKEA Romania S.A., cu sediul social în București, Șos. București Ploiești Nr. 42A, Sector 1, București Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr J40/8161/2005, CUI 17547941, atribut fiscal RO, cont bancar RO64BRDE 445SV75945994450 deschis la BRD - suc Dorobanți, operator de date cu caracter personal înregistrat în registrul de evidență al ANSPDCP cu nr. 21246, denumită în cele ce urmează Organizator, reprezentată prin Neniță Violeta, cetățean român, domiciliată în mun. București, în calitate de împuternicită a administratorului Peter Magnus Johansson, în baza împuternicirii din data de 31.07.2017, și prin Stoicescu Cristian, cetățean român, domiciliat în mun. București, în calitate de împuternicit al administratorului Vanoverbeke Stefan Emiel, în baza împuternicirii din data de 18.09.2017.

Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament oficial al Campaniei („Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Prin înscrierea/participarea la aceasta Campanie se prezuma cunoașterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, condițiilor si prevederilor Regulamentului. Participanții se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, condițiilor si prevederilor prezentului Regulament.SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania „PRIMUL VIZITATOR” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania este organizata si se va desfășura exclusiv pe teritoriul României, prin intermediul paginii de internet www.primulvizitator.ro („Pagina Campaniei”).SECŢIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania se desfășoară in perioada 10 mai 2019, începând cu ora 00:00:00, si se va încheia pe 05 iunie 2019, ora 23:59:59, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.SECŢIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Poate participa la prezenta campanie orice persoană peste 18 ani si capacitate deplina de exercițiu, indiferent de locul situării domiciliului cu excepția angajaților Organizatorului (denumit in continuare „Participant”), care este membru IKEA FAMILY.

Înregistrarea ca membru IKEA FAMILY se poate face în magazinul IKEA din Șos. București Ploiești 42A, Sector 1, București, sau online, pe www.IKEA.ro.

Campania se desfășoară in mediul online, in cadrul paginii de internet www.primulvizitator.ro .

Toate persoanele care îndeplinesc condițiile mentionate in prezenta Sectiune 5 pana la incheierea Campaniei, i.e. persoanele care devin membri IKEA Family pana la data de 05 iunie 2019, ora 23:59:59 vor participa la tragerea la sorti.SECŢIUNEA 6. TRAGEREA LA SORTI

Tragerea la sorti va avea loc in primele 14 zile de la terminarea Campaniei (i.e. pana la data de 20 iunie 2019, inclusiv) la sediul IKEA Romania SA, București, Șos. București Ploiești Nr. 42A, Sector 1, București Romania, in prezenta unei comisii formate din 3 reprezentanți ai IKEA Romania S.A. si cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare. Tragerile la sorti vor avea loc pe cale electronica, prin extragere aleatoare cu ajutorul unui program informatic specializat.

La tragerea la sorti vor fi incluși toți participanții care îndeplinesc criteriile specificate in acest regulament. La data tragerii la sorti se va semna un proces verbal de desemnare a câștigătorilor.

In cadrul tragerii la sorti, pentru Marele Premiu va fi extras un câștigător si 2 câștigători de rezerva. Pentru restul premiilor acordate in cadrul Campaniei vor fi extrași suplimentar 10 câștigători de rezerva.

Participanții extrași vor fi declarați câștigători daca îndeplinesc condițiile de participare si condițiile de acordare a premiilor din prezentul Regulament. In cazul in care aceste condiții nu sunt îndeplinite de către un participant extras, se va verifica îndeplinirea condițiilor de participare/acordare a premiilor de către Participanții câștigători de rezerva, in ordine, pana la desemnarea câștigătorului.

Un Participant poate fi desemnat câștigător o singura data pe toata perioada Campaniei.

Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor participanți da dreptul Organizatorului de a descalifica respectivul participant, fără drept de compensare si fără obligație de preaviz. Prin urmare, in cazul in care Organizatorul are indicii asupra faptului ca un participant se angajează sau încearcă sa se angajeze fraudulos, ilegal sau necinstit in Campanie, inclusiv, dar fără a se limita, la angajarea in orice activitate sau orice manipulare a acestuia, Organizatorul este îndreptățit sa ia masurile adecvate si va avea dreptul sa descalifice respectivul participant din Campanie, indiferent de rezultatul încercării.SECŢIUNEA 7 . ACORDAREA PREMIILOR IN URMA TRAGERII LA SORTI

Organizatorul va încerca sa contacteze Participanții câștigători, utilizând datele de contact aferente profilului de membru IKEA FAMILY, in ziua in care s-a efectuat tragerea la sorti, precum si pe parcursul a 72 de ore de la momentul organizării extragerii, pentru a oferi detalii despre modalitatea prin care poate intra in posesia premiului si furnizarea de date cu caracter personal pentru emiterea actelor necesare intrării in posesie a premiului.

In cazul in care Organizatorul nu va putea intra in contact cu Participantul câștigător in decurs de 72 de ore de la tragerea la sorti, atunci Participantul va fi declarat necâștigător si se va trece la contactarea Participantelor câștigători de rezerva, in ordinea extragerii acestora.

Organizatorul își declina orice răspundere in situația in care Participantul câștigător nu răspunde la apelurile consultanților Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire a operatorului de telefonie, are serviciul de mesagerie vocala neactivat sau nu are spațiu disponibil pentru primirea de mesaje vocale, are telefonul defect, nu are serviciul roaming activat, nu primește e-mailul sau pentru orice situații in care acesta nu va putea fi contactat in termenele menționate in prezentul Regulament.

In timpul convorbirii telefonice/schimbului de e-mail-uri, Participantul câștigător va fi rugat sa furnizeze informații detaliate (numele complet, adresa etc.). Organizatorul nu își asuma responsabilitatea cu privire la identitatea persoanei care răspunde la apelul/e-mail-ul consultanților săi si nici pentru datele de identitate oferite de aceasta, necesare validării câștigătorului. Sunt luate in calcul datele de validare oferite la primul apel/e-mail al Organizatorului, când i se va prezenta Participantului câștigător motivul contactării. Orice abatere atrage descalificarea din Campanie.

Refuzul Participantului de a furniza datele de identitate in cadrul apelului/e-mail-ului Organizatorului atrage descalificarea respectivului Participant. In cazul in care Participantul câștigător întrunește toate condițiile de acordare a Premiului, conform celor descrise in prezentul Regulament, i se vor comunica detaliile referitoare la intrarea in posesia Premiului.

Participantului câștigător i se va livra premiul in locația stabilita si agreata telefonic/schimbului de corespondenta electronica la momentul in care este anunțat ca fiind câștigător, unde se va prezenta cu documentele solicitate in original si se va semna un proces verbal de acceptare a Premiului si i se va înmâna Premiul.

Participantul câștigător se va prezenta in locația indicata de Organizator in maxim 7 (șapte) zile lucrătoare de la comunicarea acestei locații si va toate documentele solicitate pentru verificarea identității, validarea ca Participant câștigător (pentru toți Participanții) si semnarea unui proces verbal de acceptare a Premiului.

Daca Participantul câștigător nu îndeplinește condițiile de participare/acordare a premiilor, este descalificat, este in imposibilitatea de a se prezenta pentru verificarea identității si pentru semnarea procesului verbal de acceptare a premiului in termenele comunicate (boala, forța majora, caz fortuit sau alte evenimente asemănătoare) sau in cazul in care refuza sa intre in posesia Premiului, Organizatorul va acorda premiul Participantelor câștigători de rezerva, in ordinea extragerii, conform procedurii de acordare descrise in prezentul Regulament.

In cazul in care niciunul dintre participanți extrași pentru premiul respectiv nu îndeplinește condițiile de participare/acordare a premiilor si/sau posesorii acestora sunt in imposibilitatea de a primi premiul, sunt descalificați, renunța sau refuza sa primească premiul, Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

Participantul câștigător este singurul răspunzător de obținerea acordului expres si neechivoc al însoțitorului, cu privire la prelucrarea datelor personale ale însoțitorului in vederea punerii la dispoziție a premiului. Vârsta minima a însoțitorului este de 18 ani si trebuie sa aibă capacitate deplina de exercițiu.

Participantul câștigător consimte ca numele si premiul acordat sa fie făcute publice, in conformitate cu prevederile O.G. 99/2000, art. 42, alin 2.SECŢIUNEA 8. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI

Premiile oferite de Organizator in urma tragerii la sorti, sunt după cum urmează si in următoarea ordine:

Pentru clarificare, cardurile cadou IKEA nu vor putea fi utilizate: (i) pentru efectuarea cumpărăturilor online, pe pagina de internet www.IKEA.ro, precum si (ii) in Restaurant IKEA, Bistro IKEA si in Magazinul cu Delicatese Suedeze.

Valoarea totala a Premiilor acordate prin tragere la sorti in cadrul prezentei Campanii este de maximum 75.000 LEI (fara TVA).SECȚIUNEA 9. CONDITIILE DE ACORDARE A PREMIILOR

Premiile vor fi acordate Participantelor câștigătorii daca aceștia îndeplinesc toate condițiile de mai jos:SECȚIUNEA 10. ALTERNATIVELE PREMIILOR CAMPANIEI

Câștigătorii campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a premiilor.SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul Concursului, în calitate de operator de date, prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților Concursului cu stricta respectare a legislației în domeniul protecției datelor.

Organizatorul Concursului colectează, stochează și prelucrează date cu caracter personal ale Participanților pe care aceștia le furnizează în mod direct pentru scopuri legate de organizarea și desfășurarea Concursului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri are la bază interesul legitim al Organizatorului.

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Datele cu caracter personal ale Participanților pot fi transmise partenerilor contractuali ai Organizatorului Concursului care asistă la organizarea și desfășurarea Concursului și realizării scopurilor menționate mai sus, altor parteneri contractuali, companiilor din același grup cu Organizatorul și autorităților publice potrivit dispozițiilor legale.

Furnizarea de către Participanți a datelor cu caracter personal la Concurs poate fi o obligație contractuală a Participanților sau o obligație a acestora necesară pentru încheierea unui contract și este necesară pentru a putea beneficia de produsele/serviciile care fac obiectul acestui Concurs. Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal în condițiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorectă/incompletă a acestora atrage imposibilitatea participării valabile la acest Concurs.

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de acces, dreptul de intervenție, precum și dreptul de a vă opune prelucrărilor ulterioare, în limitele și condițiile prevăzute de lege. De asemenea, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În legătură cu această prelucrare de date, în plus aveți dreptul la restricționarea prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați: protectia.datelor.ro@ikea.com .

Prin înscrierea în acest Concurs în modalitățile prevăzute de Regulament, Participanții au luat la cunoștință de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora în condițiile descrise în prezenta Secțiune.SECȚIUNEA 12. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/întrerupe/prelungi oricând desfășurarea acestei Campanii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunoștința publicului înainte de data la care va intra in vigoare, printr-un act adițional la prezentul Regulament, care va fi publicat pe site-ul Organizatorului, www.ikea.ro , in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Pana la data unei eventuale modificări a Campaniei, Organizatorul va respecta condițiile stipulate in prezentul Regulament.

Organizatorul nu își asuma niciun fel de răspundere pentru luarea la cunoștința de către Participanți a modificărilor, cat timp acestea sunt afișate pe pagina de internet a Campaniei.

Organizatorul nu poate garanta accesul continuu, neîntrerupt si sigur la website-uri sau la aplicații si nu este responsabil pentru întreruperile Campaniei sau a accesului la website/aplicație generate de probleme tehnice sau alte evenimente care sunt in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Orice modificare adusa prezentului Regulament va fi autentificata de către notarul public si va face parte integranta din acest Regulament. Modificările urmează sa producă efecte la data publicării lor pe pagina de internet a Organizatorului, in secțiunea dedicata Campaniei.SECŢIUNEA 13. TAXE

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigătorii, in conformitate cu Codul Fiscal, orice alte obligații de natura fiscala sau de orice alta natura in legătura cu acestea revenind in exclusivitate câștigătorilor.

Prin simpla participare la Promoție, Câștigătorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.SECŢIUNEA 14. DIVERSE

În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care pot apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii, IKEA Romania S.A. își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL PROMOŢIEI

Prin participarea la prezenta campanie, clientii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui Regulament.

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la numarul de telefon 021-407.45.32,numar cu tarif normal, luni-duminica, intre orele 10.00-21.00, (exceptand sarbatorile legale) pe intreaga perioada de desfasurare a campaniei sau poate fi vizualizat pe site-ul de internet al Organizatorului la adresa www.IKEA.ro.

Pentru intrebari legate de Campanie, participantii pot suna la numarul de telefon 021-407.45.32 pe toata durata de desfășurare a Campaniei unde vor primi toate informatiile legate de prezenta campanie.SECȚIUNEA 16. ÎNCETAREA PROMOȚIEI

Prezenta campanie poate înceta înainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului de a o continua, din motive independente de vointa sa. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1.351 din Codul civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice clientilor participanti la campanie existenta acesteia in termen de cinci zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.SECTIUNEA 17. LITIGII SI LEGEA APLICABILA

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Legea aplicabilă este legea română.IKEA ROMANIA S.A., reprezentată prin: Neniță Violeta, Stoicescu Cristian